§ 1. Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy działający pod adresem www.retbike.pl prowadzony jest przez Retbike Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpinie przy ul. Klonowej 22A, 05-092, email: retbike@retbike.pl, telefon 601 449 788 oraz (22) 751 66 07.
2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną akcesoriów motocyklowych za pośrednictwem Internetu na terenie Rzeczpospolitej Polski.
3. Sklep działa na zasadach określonych w Regulaminie.
4. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu.
5. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Klienta.

§ 2. Definicje
Poszczególne pojęcia oznaczają:
Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
Klient – usługobiorca, który zawarł lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży z Usługodawcą na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Konto – indywidualnie przypisany zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy do którego Klient poprzez podanie nazwy i hasła ma indywidualny dostęp;
Regulamin – niniejszy Regulamin;
Sprzedawca – podmiot określony w §1 ust. 1 Regulaminu;
Sklep – sklep internetowy określony w §1 ust. 2 Regulaminu;
System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.)
Towar – oferowane przez Sprzedawcę rzeczy ruchome mogące być przedmiotem umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

§ 3. Cena i opłaty
1. Ceny Towarów są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.
2. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba, że Sprzedawca postanowi inaczej. W przypadku dostawy:
a. za pośrednictwem firmy kurierskiej w opcji przedpłaty na rachunek bankowy – koszt 18 zł;
b. za pośrednictwem firmy kurierskiej w opcji pobraniowej – koszt 23 zł;
c. odbiór osobisty – koszt 0 zł;
d. darmowa dostawa – po spełnieniu określonych wymagań – koszt 0 zł;
3. Sklep przyjmuje płatności w następujących formach:
a. zwykłym przelewem na rachunek bankowy, gdzie w tytule należy podać numer zamówienia;
b. za pobraniem.
4. Z wyjątkiem płatności za pobraniem, Klient jest zobowiązany zapłacić za zamówione Towary i koszt dostawy w terminie […] dni od przyjęcia Zamówienia. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
5. W przypadku Konsumenta, Sklep wystawia paragon jako dowód sprzedaży, w przypadku pozostałych Klientów Sklep wystawia fakturę jako dowód sprzedaży. Na prośbę Konsumenta, Sklep może wystawić fakturę VAT.

§ 4. Zamówienia
1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem i zaakceptowaniem jego treści.
2. Sklep przyjmuje Zamówienia przez siedem dni w tygodniu przez całą dobę.
3. Zawartość witryny internetowej Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego. Złożenie Zamówienia przez Klienta nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
4. Zamówienia można składać za pomocą:
a. formularza realizacji zakupów dostępnego na stronie internetowej Sklepu;
b. adresu elektronicznego – retbike@retbike.pl;
5. Poprzez kliknięcie przycisku “Złóż zamówienie” Klient akceptuje zamówienie i tym samym zobowiązuje się do zawarcia umowy sprzedaży. Do czasu otrzymania potwierdzenia zamówienia Klient jest uprawniony do zmiany Zamówienia.
6. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Klient otrzymuje od Sklepu potwierdzenie otrzymania zamówienia na podany adres email w Zamówieniu z listą zamówionych Towarów, łączną ceną brutto, kosztem dostawy, terminem dostawy, formach płatności i sposobie realizacji zamówienia.
7. Sklep przystępuje do realizacji Zamówienia dopiero po otrzymaniu płatności, chyba że płatność ma nastąpić za pobraniem, wówczas po przesłaniu potwierdzenia Zamówienia. Umowa sprzedaży jest zawarta w momencie przesłania przez Sklep potwierdzenia realizacji Zamówienia.
8. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polski.
9. Sklep zobowiązuje się zrealizować Zamówienie w terminie 14 dni od wysłania potwierdzenia realizacji Zamówienia. W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia w całości w powyższym terminie, Klient ma prawo odstąpić od umowy lub zdecydować o realizacji Zamówienia w pozostałej części.

§ 5. Dostawa
1. W momencie dostawy, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia Towaru w obecności kuriera, czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Klient zobowiązany jest nie przyjąć przesyłki i sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie zawiadomić o uszkodzonej przesyłce Sklep.

§ 6. Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument, który zakupił Towar na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie Towaru przez Klienta lub wskazaną przez niego inną osobę niż przewoźnik. W przypadku dostawy w transzach od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru. W przypadku regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego Towaru. W pozostałych przypadkach od dnia zawarcia umowy.
3. Formularz wraz z dalszą instrukcją stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie listu poleconego przesłanego na adres Sklepu lub na adres email Sklepu. Sklep niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. Wraz formularzem o odstąpieniu od umowy Klient jest zobowiązany dołączyć oryginał lub kopię dowodu zakupu.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed przesłaniem przez Sklep potwierdzenia realizacji Zamówienia, oferta przestaje wiązać.
7. Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
8. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy od Klienta jest zobowiązany zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia Towaru. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku gdy Klient wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie zwraca Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Klient jest zobowiązany zwrócić Towar lub przekazać osobie upoważnionej przez Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
12. Towar należy zwrócić na adres Retbike Poland sp. z o.o.,ul. Kolejowa 117A, 05-092 Łomianki najlepiej w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu. Towar nadany za pobraniem lub na koszt Sklepu nie jest przyjmowany przez Sklep.

§ 7. Reklamacja
1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na podstawie rękojmi, jeżeli Towar jest wadliwy, tj. występuje wada fizyczna lub wada prawna.
2. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
a. nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d. został Klientowi wydany w stanie niezupełnym;
3. Towar ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sklep lub osobę trzecią, za którą Sklep ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sklepu.
4. W przypadku zakupu Towaru przez Konsumenta, gdzie wada fizyczna Towaru została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
5. W przypadku wady Towaru, Klient jest uprawniony do:
a. żądania obniżenia ceny, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.
b. odstąpieniu od umowy w przypadku gdy wada ma charakter istotny, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;
c. wymiany Towaru wolnego od wad, chyba że wymiana Towaru jest niemożliwa albo wymagałaby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep;
d. usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep;
6. Jeżeli Towar został zamontowany, Klient może żądać od Sklepu demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sklep, Klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
7. W przypadku żądania przez Klienta demontażu i ponownego zamontowania towaru, Klient jest obowiązany ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę Towaru albo żądać od Sklepu pokrycia kosztów demontażu i ponownego montażu do wysokości ceny kupionego Towaru.
8. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona w okresie dwóch lat od momentu jego wydania. W przypadku wymiany Towaru na nowy termin ten biegnie od początku.
9. Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie. Klient może złożyć reklamację na adres poczty elektronicznej Sklepu określonego w §1 ust. 1 Regulaminu lub poprzez przesłanie oświadczenia na adres pocztowy Sklepu. W oświadczeniu Klient powinien opisać wadę i określić swoje żądanie przewidziane w ramach rękojmi.
10. Klient powinien złożyć Sklepowi żądanie wynikające z rękojmi niepóźniej niż w ciągu roku od dnia zauważenia wady.
11. W terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji, Sklep rozpatrzy jej zasadność. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
12. Po uznaniu reklamacji Konsument powinien na koszt Sklepu dostarczyć wadliwą rzecz do miejsca wskazanego przez Sklep. W przypadku gdy z uwagi na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru będzie nadmiernie utrudnione, Konsument jest zobowiązany udostępnić Towar na miejscu, w którym się znajduje.
13. Koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sklep.

§ 8. Kupony rabatowe
1. Sklep prowadzi sprzedaż voucherów. Wartość voucherów odpowiada cenie Towarów.
2. Vouchery można wykorzystać jedynie w celu nabycia Towarów.
3. W przypadku przekroczenia wartości vouchera różnicę można dopłacić za pomocą oferowanych metod płatności.
4. Vouchery nie mogą zostać zamienione na środki płatnicze.
5. Vouchery nie są oprocentowane.
6. Vouchery są jednorazowego użytku.
7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Klient jest uprawniony do ponownego wykorzystania vouchera.

§ 9. Dane osobowe
1. Sklep przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. W celu złożenia zamówienia, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególności przekazania niezbędnych danych osobowych podmiotowi dokonującego dostawy Towaru.
3. Za dodatkową zgodą Klienta, Klient może otrzymywać niezamówioną informację handlową, tj. wszelkie materiały promocyjne i marketingowe.
4. Klient jest uprawniony do wglądu w swoje dane osobowe oraz do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§ 10. Prawa autorskie
Treści zamieszczane na stronie Sklepu stanowią własność Sklepu lub osób trzecich od których Sklep otrzymał zgodę na korzystanie.
Wszelkie treści umieszczone na stronie Sklepu są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela nie mogą być używane lub zmieniane.
Logo Sklepu jest prawnie chronione.
W przypadku naruszenia przez Klienta praw autorskich, Sklep będzie dochodził roszczeń na drodze cywilnej lub/i karnej.

§ 11. Wymagania techniczne
1. W celu zapewnienia właściwej współpracy z Systemem teleinformatycznym Sklepu wymaga się urządzenia elektronicznego z ekranem o rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 px, obsługującego skrypty Java.
2. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.
3. Klient jest zobowiązany do posiadania poczty elektronicznej, za pośrednictwem której strony się porozumiewają.

§ 12. Pliki Cookies i pozostałe kwestie techniczne
1. Sklep korzysta z tzw. plików Cookies na zasadach określonych w komunikacie.
2. Pliki Cookies mają na celu dostarczyć dane statystyczne dla Sklepu o aktywności Klienta na podstawie ostatnio oglądanych produktach, informacji na temat sesji, w celu dobrania oferty dostosowanej do potrzeb i zainteresowań Klienta.
3. W przypadku pojawienia się hiperłączy podczas korzystania z witryny Sklepu przez Klienta, Sklep nie odpowiada za ich treść i niezgodność z obowiązującym prawem.
4. Korzystanie ze Sklepu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

§ 13. Pozostałe postanowienia
1. Niniejszy Regulamin stanowi nierozłączną część umowy sprzedaży.
2. Strony obowiązuje prawo polskie.
3. Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygać wszelkie spory w drodze polubownej. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze polubownej lub nieuzasadnionej zwłoki jednej ze stron w celu rozwiązania polubownego, strona może dochodzić roszczeń na drodze sądowej. Szczegółowe informacje znajdują się w siedzibach lub na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl
4. Regulamin może ulec zmianie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.
5. Regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji jego na stronie Sklepu.

Załączniki:
Załącznik 1
Załącznik 2